Country / Region Position Name
China
January 2020- December 2021
President Dr. Biliang Hu (HSD '89)
  Secretary  Hong YOU (IEM-1989)
  Secretary Ying Xu (IEM-1992) 
  COO Xin Liang
  Representative Mr. Qi Xinjian 
  Member Min Zhao 
  Member Xiangming Fang 
  Member Xia Zhao
  Member Chongmin Liu
  Member Jian Ma